Έξι νέες προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο ΔΟΠΑΠ

Οκτ 14, 2019
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΙ (6) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση

των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ) μέσω Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Περιόδου 2019-2020 Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΠαπάγουΧολαργού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάσει:

α) της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266 (ΦΕΚ 3200/B΄/21-8-2019), περί έγκρισης κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2019 - 2020 και β) της υπ’ αριθ. 12/2019 απόφασης Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ, για προγραμματισμό προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση για οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να λειτουργήσει τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και με συνολικό αριθμό προσληφθέντων έξι (6) γυμναστών-στριών με τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Ποδόσφαιρο, και εμπειρία στην προπόνηση και οργάνωση τμημάτων υποδομής (ακαδημιών), για τη δημιουργία νέων τμημάτων.

2. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Αντισφαίρισης και εμπειρία στην προπόνηση και οργάνωση Ακαδημιών Τένις. 3. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με γνώσης στην ζούμπα (Zumba), για τη δημιουργία νέων τμημάτων, παιδικών και ενηλίκων.

4. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Ορχηστικής. 5. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών. 6. Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Πάλης και γνώσεις - εμπειρία στην εκπαίδευση & οργάνωση τμημάτων Πολεμικών Τεχνών. Οι ανωτέρω ΠΦΑ θα απασχοληθούν στα εγκεκριμένα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως επίσης και στις εγκεκριμένες εκδηλώσεις της περιόδου 2019 – 2020.

Τα προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ανωτέρω Π.Φ.Α. θα είναι : α) «Άθληση και Γυναίκα» β) «Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία» γ) «Άσκηση Ενηλίκων» δ) «Παιδί και Αθλητισμός» ε) «Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία» στ) «Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία» κ.λ.π. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και ειδικότητα όπου απαιτείται. ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Η μοριοδότηση θα γίνει βάσει του «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης, περί έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 1774/Β΄/17/06/2016) όπως ισχύει.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, η εμπειρία κλπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος-η.

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: - Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. - Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. - Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού στο κατάστημα του φορέα καθώς και στο κατάστημα του Δήμου. Δημοσίευση της περίληψης της ανακοίνωσης σε δυο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού, εφ’ όσον εκδίδονται. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Βασικό κριτήριο κατάταξης είναι η ανεργία (η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ.) Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΠ (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου), στην ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΠ και στη Διαύγεια. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του Οργανισμού, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο., υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. (ΦΕΚ 1774/Β΄/17-06-2016).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με τα δικαιολογητικά) στη Γραμματεία του ΔΟΠΑΠ, Δ/νση: Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου – Παπάγου (ΤΚ 15669), τηλ. 210 6543879, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00, και ταχυδρομικά, από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης στις εφημερίδες και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 11/10/19 έως και 21/10/19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κατηγορία Κοινωνικά

Σχόλια αναγνωστών


Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.